Věštba z karet - čakry

Čakry jsou energetická centra, která slouží jak příjmu, tak výdeji energie. Jejich úkolem je převádět energii z Vesmíru, ze Země a z našeho prostředí (ze stravy, ze vztahů s ostatními lidmi) do formy použitelné pro lidské tělo. Podle Junga je duše soubor komplexů, kde každý má elektrický náboj a snové pole je množinou psycho-energetických vírů, které osobnost udržuje po hromadě. Ve fyziologii snového těla je energetická komunikace mezi čakrami řízena taktickými proudy, kdy tyto proudy přirozeně podléhají astrologickým vlivům. Silové pole, v němž žijeme, se nazývá Tao, vyznačuje se periodičností a v daném okamžiku jsou jeho projevem naše fyzické stavy a fantazie. A teorie čaker ukazuje úzkou spojitost těchto stavů s prostředím.

Když tedy psycho-energetická centra čakry otevřou, jak je tomu např. při meditaci, člověk si uvědomí nový smyslový zážitek, a to existenci Vnitřního zraku. Čakry jsou orgány astrálního těla člověka, jejichž dráhy vlastně rozvádějí vesmírnou energii do všech míst a orgánů v lidském těle, s nímž samozřejmě souvisejí. Jsou konkrétním projevem víceúrovňovosti lidské osobnosti. Tři typy energií - hmota, duše a duch - se projevují v sedmi rovinách existující společnosti. V každé z těchto rovin má člověk zářivé tělo duše, které je kmitočtem své vibrace shodné s kmitočty dané roviny. Každé z těchto těl má střed, jemuž se říká „Lotos“ nebo-li „Čakra“.

Harmonickou a plnohodnotnou bytostí se člověk stává až tehdy, když rozvine činnost všech těchto sedmi center energie ve všech úrovních bytí, čaker.

1/ první Čakra - je umístěna v dolní části páteře a charakterizuje celkovou vitalitu člověka. Je v ní totiž zakotvena takzvaná „hadí “ síla, která spojuje člověka s bioenergiemi, jež symbolizují dar živočišného života. Jejím karmickým dopadem je podlomená životaschopnost.

2/ druhá Čakra - je umístěna v bederní páteři. Spojuje se se sexualitou a je v ní zakotven mechanizmus spojení a vyrovnávání pohlavní polarity. Jde o rovinu průmětů chybných přístupů a skutků k sexualitě a také k výchově dětí.

3/ třetí Čakra - je biologickou individualitou v oblasti sleziny a zakotvuje soucit se vším živým, jejím biopolem je oblast tělesného mechanizmu (BIOPLAZMY), jež je narušována následkem špatných postojů a chování člověka ke všem živočichům a rostlinám. Člověk zde bude citlivý – oproti atmosf. jevům a to geopatogenním zónám, bouřím i ostatním škodlivinám ve svém prostředí. Příklad: Osoba žijící v souladu s přírodou se zde bude automaticky nabíjet bioplazmou stromů a rostlin, opačný lidský typ bez vztahu k přírodě se při vstupu do lesa začne cítit ohrožen a unaven ve spojení s přírodou.

4/ čtvrtá Čakra - její oblast se nachází v srdíčku (láska). Zde si člověk vytváří karmu negativními emocemi, nepřítomností projevům lásky a nenávisti. Tu se v takovém případě jeho biopole obalí nánosem šedé vibrační energie, která se hromadí přes míru únosnosti a následně dochází k infarktu myokardu. Aby tato čakra mohla dobře fungovat, musí se člověk nechat prostoupit optimismem a pozitivním myšlením a především zázrakem zvaným „láska“.

5/ pátá Čakra - je v oblasti krku a souvisí tak s komunikací a vyjádřením člověka, tedy komunikace. Zde si člověk vytváří karmu tak, že si jednak neuvědomuje svou duchovnost. Žije tedy buď jen biologickými potřebami a pudy a tu je karmickým následkem člověk co by nikdo, tj. člověk bez osobnosti. Musí si vyřešit vztah k Bohu i k ostatním lidem - může trpět méněcenností. Jde tedy hlavně o náboženskou čakru.

6/ šestá Čakra - je uvnitř hlavy, zahrnuje myšlení, intuici a jasnovidnost. Karmu si zde člověk tvoří chybami v poznávání stvoření a Boha. Patří sem omyly vědecké, náboženské a intuitivní. Do působení této čakry se dostane jen velmi málo lidí, kteří musejí jít a také jdou v životě po neprozkoumaných cestách. Vše, co správně vytvoří, je jimi vytvořeno pro Boha, co vytvoří naopak, to je jejich chybou. Jsou tedy povinni převzít karmu s cílem poučení sebe samých.

7/ sedmá Čakra - je umístěna na temeni hlavy, vydává údajně nejvíce energie, symbolizuje věčnost a náboženské cítění. Chyby zde učiněné proto musejí velmi pravděpodobně sloužit Satanu - ďáblovi, tedy Luciferovi, neboť jde o jemu vědomě prokazatelné služby.

Existuje i osmá Čakra - málo sice známá, avšak velmi důležitá a má hodně významů. Je to vlastně napojení na absolutní dokonalost. Je v ní vidět hlavně pokora osoby. Osmá čakra je vnímatelná nad hlavou v podobě plochého talíře se zlatým křížem uvnitř a do člověka tudy vstupuje sloup duchovní energie. Tato čakra se nachází nad hlavou člověka, čím výš, tím výše je čakra na své duchovní cestě, a tedy tím na cestě k dokonalosti. Jde tedy o napojení na Božskou vůli, která je taktéž absolutní inteligencí.

Pro další informace jsem tu pro Vás, Rachel.

Věštírna Anemari

Copyright © 2019 Vyklad z karet. All Rights Reserved. Design & Develop by Petr Tvrdík www.WEB-technik.cz